شاهکار تاریخی دیگری از اتاق بازرگانی
شاهکار تاریخی دیگری از اتاق بازرگانی
اما در آخرین لحظات کاری سال ۱۴۰۰ و در حالی که دستگاه های نظارتی در خواب بودند، شاهد صدور احکام مشکوکی از سوی این نهاد بودیم که اینگونه تغییر ناگهانی افراد آن هم در آخرین لحظات سال،  همچنین غیرقانونی بودن این رویه جای تعجب داشته و سوالات فراوانی در اذهان عمومی ایجاد میکند.
شاهکار تاریخی دیگری از اتاق بازرگانی
شاهکار تاریخی دیگری از اتاق بازرگانی
شاهکار تاریخی دیگری از اتاق بازرگانی
شاهکار تاریخی دیگری از اتاق بازرگانی
شاهکار تاریخی دیگری از اتاق بازرگانی
شاهکار تاریخی دیگری از اتاق بازرگانی
اساسا این سازوکار بوروکراتیک برای نهادی که در این سالها به جز اقداماتی بر خلاف سیاست های اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید نداشته است و حیاط خلوتی برای باندبازی های معدود افراد خاصی بوده و هیچ حرکتی در راستای منافع عمومی عموم مردم نداشته است، چه ضرورتی دارد؟
 
 
 

source

توسط ecokhabari