خبری از سرخی صندوق‌ها نیست/ کاریزما صدرنشین ماهانه بود
به گزارش بورس‌نیوز،  با بررسی صندوق‌های سبزپوش ماهانه می‌توان در صدر این لیست به صندوق‌های «سهامی اهرمی کاریزما» با عملکرد ۱۶.۱۳ درصد مثبت با مدیریت “سبد گردان کاریزما” در صدر لیست ماهانه نشسته و صندوق «آوای معیار» با عملکرد ۱۳.۴۱ درصد مثبت با مدیریت “مشاور سرمایه گذاری معیار” در جایگاه بعدی قرار دارد.
خبری از سرخی صندوق‌ها نیست/ کاریزما صدرنشین ماهانه بود
از سوی دیگر، نکته جالب آنجاست که صندوق‌های سهامی در بخش بررسی ماهانه با عملکردی سرخ‌پوش همراه نشده‌اند.
خبری از سرخی صندوق‌ها نیست/ کاریزما صدرنشین ماهانه بود
صندوق‌های «مروارید بها بازار» با ۱.۱۱ درصد مثبت تحت مدیریت “سبدگردان بها بازار پارس” به خود اختصاص داد؛ در رتبه‌های بعدی این صندوق‌ها نیز می‌توان به صندوق «مشترک مانا الگوریتم» با ۴.۷۴ درصد مثبت تحت مدیریت “سبدگردان الگوریتم” و صندوق «شاخصی آرام مفید» با ۴.۷۵ درصد مثبت به ترتیب صدرنشینان ماهانه نام گرفته‌اند.

source

توسط ecokhabari