کاهش ۱۵ درصدی تولید شیر گاو در دامداری‌ های کشور
بورس نیوز: نتایج حاصل از آمارگیری اندازه‌گیری تعداد و تولیدات فصلی دام سنگین (گاو و گوساله) نشان می‌دهد در بهار سال‌جاری ١.٨۶ میلیون تن شیر گاو در دامداری‌های کشور تولید شد که نسبت به فصل بهار سال قبل، ١۵.۶ درصد کاهش داشته است.
براساس این گزارش؛ تعداد گاو و گوساله پروار شده و متولد شده در این فصل، ۴٠٠ هزار رأس و ٣۴٨ هزار رأس برآورد شده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل به‌ترتیب ٢٠.۶ درصد و ١۴.٣ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
تعداد گاو و گوساله موجود در دامداری‌های کشور نیز با ١٠٩ هزار رأس کاهش نسبت به فصل بهار ١۴٠٠، به حدود ۵.۵ میلیون رأس شامل ١.٣ میلیون رأس دام اصیل، ٢.۴ میلیون رأس دام آمیخته و ١.٨ میلیون رأس دام بومی رسید.

source

توسط ecokhabari