موجودی کالا‌ها در بنادر تا ابتدای شهریور ۱۴۰۱ مشخص شد
بورس نیوز: میزان موجودی کالا‌های کانتینری در بندر امام تا ابتدای شهریور ماه سال جاری معادل ۶ هزار و ۶۶۰ TEU، شهیدرجایی ۸۳ هزار و ۵۴ TEU، امیرآباد ۵۴۳ TEU، نوشهر ۸۴ TEU، انزلی یک هزار و ۲۹۱ TEU، شهیدباهنر ۲ TEU، بوشهر ۶ هزار و ۵۲۱ TEU، چابهار یک هزار و ۷۶۳ TEU، خرمشهر ۲ هزار و ۸۲۳ TEU، لنگه ۱۶ TEU و آبادان ۷ TEU بوده که در مجموع حاکی از موجودی ۱۰۲ هزار و ۷۶۴ TEU کالا‌های کانتینری در بنادر کشور است.
موجودی کالا‌های غیرکانتینری تا ابتدای شهریور سال جاری نیز در بندر امام معادل ۳ میلیون و ۶۸۳ هزار و ۹۸۷ تن، بندر شهیدرجایی ۲ میلیون و ۷۷۰ هزار و ۱۶۰ تن، بندر امیرآباد ۴۲۱ هزار و ۶۱۵ تن، بندر نوشهر ۱۴۵ هزار و ۲۹۱ تن، بندر انزلی ۱۴۳ هزار و ۷۳۸ تن، بندر شهیدباهنر ۱۹ هزار و ۶۱۱ تن، بندر بوشهر ۲۳ هزار و ۴۴۲ تن، بندر چابهار ۱۲۸ هزار و ۴۳۰ تن، بندر خرمشهر ۵۷ هزار و ۸۷ تن، بندر لنگه ۹ هزار و ۵۴۰ تن، بندر آبادان ۶ هزار و ۷۷۲ تن، بندر فریدونکنار ۲۱ هزار و ۹۹۴ تن و بندر آستارا ۲۶ هزار و ۶۹۹ تن بوده است.
بر این اساس موجودی کالا‌های اساسی در مدت یاد شده در بندر امام معادل ۲ میلیون و ۶۹۴ هزار و ۴۹۱ تن، بندر شهیدرجایی ۳۲۴ هزار و ۲۶۸ تن، بندر امیرآباد ۳۶۰ هزار و ۴۶۰ تن، بندر نوشهر ۱۷۶ هزار و ۲۹۲ تن، بندر انزلی ۶۱ هزار و ۶۳۷ تن، بندر شهیدباهنر ۴ هزار و ۲۳۶ تن، بندر بوشهر یک هزار و ۹۷۴ تن، بندر چابهار ۶۷ هزار و ۲۰۲ تن، بندر خرمشهر ۸۲ تن، بندر لنگه ۷۰ تن، بندر فریدونکنار ۲۰ هزار و ۶۶۴ تن و بندر آستارا ۲۲ هزار و ۴۶۳ تن بوده است.

source

توسط ecokhabari