مرکز آمار ایران در گزارشی اعلام کرد که در بهار امسال تورم تولیدکننده نسبت به بهار سال قبل ۴۹.۳ درصد افزایش نشان می دهد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آمار ایران شاخص قیمت تولیدکننده فصل بهار ١٤٠١ بر مبنای سال پایه ١٣٩٥ را اعلام کرد.
در فصل بهار ١٤٠١ درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۴۹.۳ درصد می‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل که ٤٢ درصد بود ٧.٣ واحد درصد افزایش داشته است.
شاخص قیمت کل
در فصل بهار ١٤٠١ شاخص قیمت کل تولیدکننده. ۶۲۶.۴ می‌باشد که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ١٥.٨ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٤٩.٣ درصد افزایش داشته و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٤٩.٧ درصد افزایش داشته است.
افزایش تورم فصلی
در فصل بهار ١٤٠١ درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۱۵.۸ درصد می‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٤.٩ درصد)، ١٠.٩ واحد درصد افزایش داشته است.
به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید محصولاتشان در داخل کشور، در فصل بهار ١٤٠١ نسبت به فصل قبل، ١٥.٨ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش‌ترین تورم فصلی با ٣٨.٥ درصد مربوط به گروه کشاورزی و کم‌ترین تورم فصلی با ٧.٤ درصد مربوط به گروه معدن می‌باشد. در این فصل گروه تولید، انتقال و توزیع برق تورم منفی ۸ دهم درصدی را تجربه کرده است.
افزایش تورم نقطه به نقطه
در فصل بهار ١٤٠١ درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۴۹.۳ درصد می‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۴۲ درصد)، ٧.٣ واحد درصد افزایش داشته است.
به عبارتی میانگین قیمت دریافتی تولیدکنندگان به ازای تولید در داخل کشور در فصل بهار ١٤٠١ نسبت به دوره مشابه سال قبل ٤٩.٣ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش‌ترین تورم نقطه به نقطه با ٦٦.٢ درصد مربوط به گروه کشاورزی و کم‌ترین تورم نقطه به نقطه با ٨.٤ درصد مربوط به گروه تولید، انتقال و توزیع برق می‌باشد.
کاهش تورم سالانه
در فصل بهار ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١٤٠١ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۴۹.۷ درصد می‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٥٤.٣ درصد)، ٤.٦ واحد درصد کاهش داشته است.
به عبارتی میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید در داخل کشور در ۴ فصل منتهی به بهار ١٤٠١ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٤٩.٧ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش‌ترین تورم سالانه با ٦٣.٦ درصد مربوط به گروه کشاورزی و کم‌ترین تورم سالانه با ١٣.٨ درصد مربوط به گروه تولید، انتقال و توزیع برق می‌باشد.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari