لزوم صدور شناسه کیفی برای پنبه تولید داخل
بورس نیوز: در این نشست که با حضور آقایان امامی رئوف، محمد کاردانپور، امیر احدی و رضا همدانی به نمایندگی از انجمن صنایع نساجی ایران برگزار شد.
عرب سلمانی نسبت به ارائه مجموعه اطلاعات تهیه شده در دفتر طرح پنبه با موضوع ضوابط و استاندارد‌های تصفیه وش و صدور گواهی کیفیت الیاف پنبه پرداخت و پس از آن حاضرین در نشست نسبت به موارد مطروحه اظهار نظر نمودند که مقرر شد مستندات مربوطه جهت بررسی و کارشناسی بیشتر در اختیار حاضرین قرار گیرد.
همچنین در بخش دیگری از این نشست که باحضور هزارجریبی برگزار شد در خصوص کیفیت پنبه مورد نیاز صنایع نساجی و لزوم توجه کشاورزان و کارخانجات پنبه پاک کنی به استاندارد‌ها و مسائل کیفی بویژه الیاف غریبه بحث و تبادل نظر شد. همچنین در این نشست در خصوص قیمت خرید وش سال جاری نیز مواردی مطرح گردید.

source

توسط ecokhabari