وصول بیش از ۵۰ درصد درآمد‌های مالیاتی در قانون بودجه
بورس نیوز: طی ۶ ماهه ابتدای سال جاری بر اساس حکم قانون بودجه حدود ۲۳۱ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده است. این رقم به معنای این است که بیش از ۵۰ درصد درآمد‌های مالیاتی مصوب در سال جاری محقق شده است.
نکته جالب توجه اینکه ثبت رقم مذکور در طی ۱۰ سال اخیر یک رکورد محسوب می‌شود. این رقم عمدتا از محل مالیات اشخاص حقوقی، مالیات مشاغل و مالیات ارزش افزوده بوده است. یکی از نکات جالب توجه در اظهارنامه‌های مالیاتی سال ۱۴۰۰ که مالیات آن‌ها در سال جاری وصول میشود، عدم ارائه اظهارنامه از سوی ۶۵۰ هزار شرکت حقوقی فعال در اقتصاد ایران است.

source

توسط ecokhabari