تراز مثبت ۲۱۸ درصدی بیمه تعاون در شهریورماه+بورس نیوز
بورس نیوز:
شرکت بیمه تعاون در گزارش فعالیت ماهانه خود طی دوره منتهی به شهریورماه سال ۱۴۰۱ میزان درآمدی که از محل فروش حق بیمه به بیمه‌شدگان تحت پوشش خود به دست آورد مبلغی برابر با ۱۷۸ میلیارد تومان را به ثبت رساند، همچنین “وتعاون” در نیمه نخست سال مالی که پشت سر گذاشت به درآمد‌ تجمیعی ۶۳۵ میلیارد تومانی دست یافت که از محل حق فروش بیمه حاصل کرد.
تراز مثبت ۲۱۸ درصدی بیمه تعاون در شهریورماه+بورس نیوز
میزان خسارت پرداخت‌شده توسط “وتعاون” در شهریورماه به مشتریان خود تحت پوشش خود مبلغی بالغ‌بر ۵۶ میلیارد تومان بود و از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه نیز مجموع خساراتی که مورد پرداخت قرارگرفته برابر با ۲۷۳ میلیارد تومان اعلام‌شده است. همچنین لازم به ذکر است که در شهریورماه این شرکت تراز مثبت ۲۱۸ درصدی را به ثبت رساند.
درآمد ماهانه‌ای که شرکت “وتعاون” در ششمین ماه از سال جاری از محل فروش حق بیمه به دست آورد مبلغی برابر با ۱۷۸ میلیارد تومان بود، این میزان درآمدی که توسط “وتعاون” از فروش حق بیمه به ثبت رسید نسبت به ماه گذشته ۹۳ درصد رشد را در کارنامه مالی خود به ثبت رساند.
میزان درآمد تجمیعی این شرکت بیمه‌ای طی این دوره ماهانه با افزایش ۶۶ درصدی نسبت به سال گذشته همراه بوده، به‌گونه‌ای که از مبلغ ۵۰۲ میلیارد تومان در دوره مشابه سال گذشته به ۶۳۵ میلیارد تومان رسیده است.
تراز مثبت ۲۱۸ درصدی بیمه تعاون در شهریورماه
بیشترین میزان درآمد “وتعاون” مربوط به رشته بیمه «زندگی-اندوخته‌دار» با ۷۷ میلیارد تومان است که ۴۳ درصد از درآمد ماهانه را در اختیار دارد که در مقایسه با ماه گذشته سهم بیشتری را در اختیار دارد، رشته بیمه «درمان» توانست بیشترین درآمد “وتعاون” را پس از بخش «زندگی-اندوخته‌دار» با مبلغ ۳۹ میلیارد تومان به خود اختصاص داد.
از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه عمده‌ترین درآمد به‌دست‌آمده نیز متعلق به رشته بیمه ثالث-اجباری با ۱۹۲ میلیارد تومان بود که نسبت به سال مالی گذشته ۸ درصد افزایش را در پی داشته است، در پایان لازم به ذکر است که این شرکت بیمه‌ای طی عملکرد تجمیعی خود تا پایان شهریورماه توانست تراز مثبت ۱۳۲ درصدی را از خود بر جای گذاشت.
پایان مطلب

source

توسط ecokhabari