فرصت ۱۵ روزه برای اظهارنظر شورای فقهی درخصوص مسائل بانکداری
بورس نیوز: نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با بند (چ) ماده (۱۸) این طرح موافقت کردند.
شورای فقهی موظف است نسبت به مصوبات هیأت عالی و کمیته‌های ذیل آن که حسب تشخیص رئیس شورای فقهی واجد ملاحظات شرعی می‌باشد اظهارنظر نموده و موارد عدم انطباق با شرع را توسط رئیس یا نایب رئیس شورا کتبا به رئیس کل اعلام کند، فتوای معیار در مصوبات شورا آرای، ولی فقیه است و در صورت نبود فتوای، ولی فقیه طبق نظر مشهور عمل کند.
همچنین شورا موظف است در خصوص موضوعاتی که توسط رئیس کل به شورای فقهی ارجاع می‌شود یا توسط دبیرخانه یا به درخواست هر یک از اعضای شورای فقهی در دستور کار شورا قرار می‌گیرد؛ اظهارنظر نموده، موارد عدم انطباق با شرع را به رئیس اعلام کند، رئیس کل موظف است مصوبات شورای فقهی را پیگیری و بر حسن اجرای آن‌ها نظارت کند.
مهلت اظهارنظر شورا در موارد فوق ۱۵ روز است و عدم اظهارنظر در مهلت فوق به مثابه موافقت شورا تلقی می‌شود

source

توسط ecokhabari