طرح فراگیر ایمن سازی جمعیت دام سبک استان در برابر بیماری‌ها در منطقه قره میدان شهرستان مانه و سملقان خراسان شمالی انجام شد.
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari