رئیس سازمان توسعه دبیر شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی شد
بورس نیوز: سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت را به دبیری شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منصوب کرد.
شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بر اساس قانون بالاترین رکن اتاق بازرگانی محسوب می‌شود و وظایف زیر را بر عهده دارد:
‌الف – بررسی و تصویب آیین‌نامه مربوط به نحوه عضویت در هر یک از اتاق‌ها و تعیین حدود آن به پیشنهاد هیأت رئیسه.
ب – سیاست‌گزاری و تعیین خط مشی‌های کلی اتاق‌ها و نظارت عالی بر اجرای صحیح آن‌ها در قالب قوانین و مقررات مربوطه.
ج – رسیدگی به پیشنهادات و شکایات اتاق‌ها در خصوص کیفیت فعالیت و نحوه بهبود امور آنها.
‌د – انحلال اتاق‌ها طبق ماده ۱۰.
ه – تعیین هیأت رئیسه موقت حداکثر به مدت ۳ ماه برای اتاق‌هایی که قادر به انجام وظایف خود نبوده با اعلام تاریخ انتخابات جدید؛ و – استماع گزارش عملکرد و اخذ تصمیم درباره نظرات ارائه شده توسط اتاق ایران.
‌تبصره ۱ – شورای عالی نظارت حداقل سالی دو بار تشکیل جلسه می‌دهد. نحوه تشکیل جلسات و رسمیت یافتن آن‌ها طی آیین‌نامه‌ای خواهد بود‌که به تصویب شورای عالی نظارت‌
می‌رسد.
‌تبصره ۲ – موارد و شرایط ابطال عضویت بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد هیأت رئیسه به تصویب شورای عالی نظارت خواهد‌رسید.

source

توسط ecokhabari