استفاده از اوراق گام جهت کاهش هزینه تامین مالی تولید
بورس نیوز: علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی اظهار کرد: در راستای کاهش هزینه تامین مالی تولید، بانک‌ها اوراق گام را در طول زنجیره‌های مختلف تولید تا حلقه نهایی بکار گیرند.
 رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: با چرخش این اوراق در بازار پول و کاهش عرضه آن‌ها در بازار سرمایه جهت تنزیل، فعالیت‌های مولد حمایت می‌شوند.

source

توسط ecokhabari