فروش ۴۵۰۰ دستگاه خودرو ۲۰۷ و هایما S ۸ در تالار خودرو
بورس نیوز: درمجموع در تالار امروز خودرو در ۲ نوبت عرضه، ۴۰۰۰ دستگاه خودرو پژو ۲۰۷ دستی سفید و ۵۰۰ دستگاه هایما S ۸ مشکی آبنوس فروخته شد.
پژو ۲۰۷ دستی سفید
عرضه: ۴۰۰۰
تقاضا: ۸۱۱۶
قیمت پایه: ۱،۸۵۵،۰۰۰،۰۰۰
قیمت کشف شده: ۴،۰۰۴،۹۳۷،۵۰۰
رقابت (درصد): ۱۱۵.۹،
۵۰۰ دستگاه هایما S ۸ مشکی آبنوس فروخته شد
هایما S ۸ مشکی آبنوس
عرضه: ۵۰۰
تقاضا: ۲۰۳۱
قیمت پایه: ۹،۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰
قیمت کشف شده: ۱۳،۸۲۵،۴۸۰،۰۰۰
رقابت (درصد): ۴۸.۰۲

source

توسط ecokhabari