تحقق رشد اقتصادی ۳ درصدی در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ در امتداد رشد اقتصادی مثبت سال‌۱۴۰۰ (معادل ۴.۴ درصد)، حکایت از بهبود عملکرد فعالیت‌های اقتصادی در کشور به رغم تداوم تحریم‌های اقتصادی دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آمارهای مقدماتی، رشد تولید ناخالص داخلی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن معادل ۳.۰ درصد رقم خورد. همچنین تولید ناخالص داخلی بدون نفت در دوره مذکور نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۲.۷ درصد افزایش یافت (نرخ رشد مذکور در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن معادل ۲.۳ درصد بوده است).
رشد تولید ناخالص داخلی طی شش ماهه اول سال ۱۴۰۱
(به قیمت‌های ثابت ۱۳۹۵)
شش‌ماهه اول ۱۴۰۱
تولید ناخالص داخلی
۳.۰ درصد
تولید ناخالص داخلی (بدون نفت)
۲.۷ درصد
رشد قابل توجه تولید ناخالص داخلی بدون نفت در تابستان ۱۴۰۱
رشد تولید ناخالص داخلی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن معادل ۳.۶ درصد رقم خورد (نرخ رشد مذکور در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن معادل ۱.۰ درصد بوده است). همچنین تولید ناخالص داخلی بدون نفت در دوره مذکور نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۳.۱ درصد افزایش یافت (نرخ رشد مذکور در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن معادل ۰.۷ درصد بوده است).
رشد تولید ناخالص داخلی طی سه ماهه دوم سال ۱۴۰۱
نسبت به مدت مشابه سال قبل
(به قیمت‌های ثابت ۱۳۹۵)
سه‌ماهه دوم ۱۴۰۱
تولید ناخالص داخلی
۳.۶ درصد
تولید ناخالص داخلی (بدون نفت)
۳.۱ درصد
رشد مثبت تمامی گروه‌های اقتصادی در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۱
گفتنی است در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۱، ارزش افزوده تمامی گروه‌ها شامل نفت، صنایع و معادن، خدمات و کشاورزی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن به ترتیب به میزان ۶.۶، ۳.۸، ۲.۶ و ۱.۱ درصد افزایش یافت (در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۰، ارزش افزوده گروه‌ها شامل نفت و خدمات (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن به ترتیب به میزان ۲۰.۰ و ۵.۴ درصد افزایش و ارزش افزوده گروه‌های صنعت و معدن و کشاورزی به ترتیب به میزان ۱.۵ و ۲.۴ درصد کاهش یافتند).
رشد ارزش افزوده گروه‌های اقتصادی طی شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل
(به قیمت‌های ثابت ۱۳۹۵)
گروه اقتصادی
شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۱
نفت
۶.۶ درصد
صنایع و معادن
۳.۸ درصد
خدمات
۲.۶ درصد
کشاورزی
۱.۱ درصد
رشد مثبت تمامی گروه‌های اقتصادی در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۱
همچنین در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۱، ارزش افزوده تمامی گروه‌ها شامل نفت، صنایع و معادن، خدمات و کشاورزی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن به ترتیب به میزان ۱۰.۴، ۶.۹، ۲.۴ و ۰.۸ درصد افزایش یافت (در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۰، ارزش افزوده گروه‌ها شامل نفت و خدمات (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن به ترتیب به میزان ۵.۴ و ۴.۱ درصد افزایش و ارزش افزوده گروه‌های صنعت و معدن و کشاورزی به ترتیب به میزان ۴.۴ و ۲.۵ درصد کاهش یافتند).
رشد ارزش افزوده گروه‌های اقتصادی طی سه‌ماهه دوم سال ۱۴۰۱ (به قیمت‌های ثابت ۱۳۹۵)
گروه اقتصادی
سه‌ماهه دوم سال ۱۴۰۱
نفت
۱۰.۴ درصد
صنایع و معادن
۶.۹ درصد
خدمات
۲.۴ درصد
کشاورزی
۰.۸
عملکرد چشمگیر شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در سه ماهه دوم ۱۴۰۱
شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (۱۰۰ نفر کارکن و بیش‌تر) با سهم قریب به ۷۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت، در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ نشانگر افزایش ۶.۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل می‌باشد. بررسی روند رشد فصلی شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی حاکی از آن است که شاخص مزبور بعد از افزایش ۳ درصدی در سه ماهه نخست سال جاری، طی سه ماهه دوم سال ۱۴۰۱ با افزایش قابل توجه ۱۰.۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه شده است.
جدول عملکرد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (۱۰۰ نفر کارکن و بیش‌تر)
طی شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۱
سه ماهه اول سال ۱۴۰۱
۳.۰
سه ماهه دوم سال ۱۴۰۱
۱۰.۲
شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۱
۶.۶
در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ “با احتساب نفت” و “بدون احتساب نفت” به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب به ۷۷۴۸.۹ و ۷۱۰۴.۶ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب با افزایش ۳.۰ و ۲.۷ درصدی همراه بود. لازم به ذکر است که تحقق رشد اقتصادی ۳.۰ درصدی در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ در امتداد رشد اقتصادی مثبت سال ۱۴۰۰ (معادل ۴.۴ درصد)، حکایت از بهبود عملکرد فعالیت‌های اقتصادی در کشور به رغم تداوم تحریم‌های اقتصادی دارد.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari