در پاییز ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌­های خدمات نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۵۷.۰ درصد بوده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، در فصل پاییز ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٥٧, ٠ درصد می‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٥٦.١ درصد)، ٠.٩ واحد درصد افزایش داشته است.
شاخص قیمت کل
در فصل پاییز ١٤٠١، شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات ٦١٩, ٣ می‌باشد که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ١٠.٦ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٥٧.٠ درصد و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٥٢.٦ درصد افزایش داشته است.
کاهش تورم فصلی
در فصل پاییز ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ١٠, ٦ درصد می‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (١٦.٢ درصد)، ٥.٦ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در فصل پاییز ١٤٠١ نسبت به فصل قبل، ١٠.٦ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش‌ترین تورم فصلی با ٣٤.٧ درصد مربوط به گروه “آموزش” و کم‌ترین تورم فصلی با ٢.٤ درصد مربوط به گروه “فعالیت‌های بیمه” می‌باشد.
افزایش تورم نقطه به نقطه
در فصل پاییز ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٥٧, ٠ درصد می‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٥٦.١ درصد)، ٠.٩ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در فصل پاییز ١٤٠١ نسبت به فصل مشابه سال قبل، ٥٧.٠ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش‌ترین تورم نقطه به نقطه با ١٠٩.٦ درصد مربوط به گروه”فعالیت‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا” و کم‌ترین تورم نقطه به نقطه با ٢١.٧ درصد مربوط به گروه”اطلاعات و ارتباطات” می‌باشد.
افزایش تورم سالانه
در فصل پاییز ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ١٤٠١ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ٥٢, ٦ درصد می‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٤٩.٧ درصد)، ٢.٩ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در چهارفصل منتهی به پاییز ١٤٠١ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٥٢.٦ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش‌ترین تورم سالانه با ١٠٢.٣ درصد مربوط به گروه”فعالیت‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا” و کم‌ترین تورم سالانه با ٢٤.٦ درصد مربوط به گروه”اطلاعات و ارتباطات”می‌باشد.
برای دریافت اطلاعات تکمیلی اینجا کلیک کنید.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari