عرضه نهاده‌های کشاورزی در بورس کالا حذف می شود
به گزارش بورس نیوز، در بند ج تبصره ۸ در لایحه دولت مقرر شده بود به منظور جلوگیری از رانت و فساد در عرضه نهاده‌های کشاورزی، این نهاده‌ها با قیمت‌های شفاف در بورس کالا عرضه شود و حمایت‌های دولت منوط به رعایت الگوی کشت توسط کشاورزان از محصولات نهایی صورت پذیرد.  این حکم توسط کمیسیون تلفیق حذف شده است.
با حذف این حکم، امکان اجرای الگوی کشت و اختصاص حمایت‌های دولت از محصولات نهایی کشاورزی سلب خواهد شد و با توجه به عدم پیش بینی منابع لازم برای تامین اعتبار نهاده‌های کشاورزی با نرخ یارانه‌ای در لایحه، دولت را در اجرا با چالش‌های اساسی مواجه می‌سازد و منجر به ایجاد فساد و رانت در عرضه و توزیع نهاده‌ها خواهد شد.

source

توسط ecokhabari