تعداد گاو و گوساله پروار شده در زمستان ١٤٠١ نزدیک به ٥٧٠ هزار رأس برآورد شد که نسبت به زمستان ١٤٠٠ نزدیک به ١٣١ هزار رأس افزایش داشته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، اطلاعات حاصل از آمارگیری اندازه‌گیری فصلی تعداد و تولیدات فصلی دام سنگین (گاو و گوساله) که از سوی مرکز آمار ایران در اسفند ١٤٠١ اجرا شد نشان می‌دهد که تعداد گاو و گوساله موجود در دامداری‌های کشور در انتهای زمستان سال قبل ۵.۴ میلیون رأس شامل ١.٤ میلیون رأس دام اصیل، ٢.٣ میلیون رأس دام آمیخته و ١.٧ میلیون رأس دام بومی بوده است که نسبت به زمان مشابه سال قبل از آن، ١٨٠ هزار رأس کمتر شده است.
تعداد گاو و گوساله پروار شده در زمستان ١٤٠١ نزدیک به ٥٧٠ هزار رأس برآورد شد که نسبت به زمستان ١٤٠٠ نزدیک به ١٣١ هزار رأس افزایش داشته است.
تعداد گوساله متولد شده در فصل زمستان ١٤٠١ نیز ٣٨٥ هزار رأس گزارش شد که نسبت به مدت مشابه سال ١٤٠٠ حدود ٨٢ هزار رأس کاهش داشته است.
در زمستان گذشته ۱.۹ میلیون تن شیر گاو در دامداری‌های کشور تولید شده است.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari