کشورهای عضو بریکس تنها در مدت ۲۰ سال توانستند موزانه اقتصاد جهانی را به نفع خود تغییر دهند.
تاثیر کشورهای عضو G۷ و بریکس بر GDP جهانی

All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari