دستورالعمل نحوه درخواست به‌کارگیری نیروی قراردادی کار معین جدید و تمدید قراردادهای قبلی مشخص شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، دستورالعمل نحوه درخواست به‌کارگیری نیروی قراردادی کار معین جدید و تمدید قراردادهای قبلی مشخص شد.
ماده ۳۲- هریک از کارمندان دستگاه‌های اجرایی، متصدی یکی از پست‌های سازمانی خواهند بود و هرگونه به کارگیری افراد و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازمانی مصوب پس از یک سال از ابالغ این قانون ممنوع است.
تبصره – دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ۱۰ درصد پست‌های سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند.
در این بخشنامه آمده؛
بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی با عنایت به لزوم رعایت قوانین و مقررات و سیاست‌های دولت در خصوص جذب و به کارگیری نیروی انسانی، دستگاه‌های اجرایی می‌بایست درخواست به کارگیری نیروی قرارداد کار معین جدید را صرفاً در شرایط خاص و با رعایت تمامی قوانین و مقررات مربوط، با امضای بالاترین مقام وزارتخانه یا سازمان همتراز ارسال نمایند. بدین منظور ضروری است جداول پیوست تکمیل و به همراه مستندات الزم از جمله کارنامه و گواهینامه ارزیابی شایستگی‌ها از کانون‌های ارزیابی مورد تأیید به این سازمان ارسال شود. به مکاتبات خارج از الگوی این بخشنامه، پاسخ داده نخواهد شد. خاطر نشان می‌سازد شماره شناسه‌های صادر شده از محل مجوزهای قرارداد کار معین، حداکثر تا یک سال پس از تاریخ عقد قرارداد اعتبار دارد و تمدید قراردادهای کار معین، منوط به ارائه گزارش ارزیابی عملکرد افراد و اخذ مجدد مجوز از این سازمان است.
برای مشاهده متن کامل دستورالعمل نحوه درخواست به‌کارگیری نیروی قراردادی کار معین اینجا را کلیک کنید.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari