به گزارش بورس نیوز، “آریا” در طی ماه تیر ۱۵۵ هزار تن انواع محصولات تولید نموده است. تولید تجمعی چهار ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ معادل ۶۷۸ هزار تن بوده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته دارای ۲ درصد رشد بوده است. 
مقدار فروش آریا در اولین ماه دومین فصل سال به مقدار ۱۰۷ هزار تن بوده است که نسبت به تیر ماه سال گذشته ۱ درصد رشد داشته است. گفتنی است فروش چهار ماهه آریا در سال ۱۴۰۲ معادل ۴۱۱ هزار تن بوده است که نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۱ دارای ۵ درصد رشد بوده است.
مبلغ فروش آریا در طی ماه تیر ۲۹ هزار میلیارد ریال بوده است. این در حالی است مبلغ فروش تیر آریا نسبت به تیر سال ۱۴۰۱ با ۹ درصد و نسبت به خرداد سال جاری ۴ درصد رشد همراه بوده است. مبلغ فروش تجمعی چهار ماهه اول سال ۱۴۰۲ آریا معادل ۱۱۵ هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۱ افزایش ۱۱ درصدی داشته است. 
فروش یکنواخت و صعودی
گفتنی است، میانگین مبلغ فروش در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب برابر با ۲۲ و ۲۳ هزار میلیارد ریال بوده و مبلغ فروش تیر ماه سال ۱۴۰۲ نسبت به میانگین مبلغ فروش سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۲۸ و ۳۳ درصد بالاتر بوده است.
فروش یکنواخت و صعودی

source

توسط ecokhabari