در فصل بهار ١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش­‌های خدمات نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۶۱.۹ درصد است.
به گزارش خبرگزاری مهر، در فصل بهار ١٤٠٢ شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات ۷۸۰.۵ است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ١٥.٧ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٦١.٩ درصد و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٥٨.٨ درصد افزایش داشته است.
افزایش تورم فصلی
در فصل بهار ١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۱۵.۷ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٨.٩ درصد)، ٦.٨ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در فصل بهار ١٤٠٢ نسبت به فصل قبل، ١٥.٧ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش‌ترین تورم فصلی با ٢٢.٩ درصد مربوط به گروه فعالیت‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا و کم‌ترین تورم فصلی با ٠.١ درصد مربوط به گروه آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه است.
افزایش تورم نقطه به نقطه
در فصل بهار ١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۶۱.۹ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٥٩.٣ درصد)، ٢.٦ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در فصل بهار ١٤٠٢ نسبت به فصل مشابه سال قبل، ٦١.٩ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش‌ترین تورم نقطه به نقطه با ١١١.٨ درصد مربوط به گروه فعالیت‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا و کم‌ترین تورم نقطه به نقطه با ١٦.٠ درصد مربوط به گروه اطلاعات و ارتباطات است.
افزایش تورم سالانه
در فصل بهار ١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١٤٠٢ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۵۸.۸ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٥٥.٨ درصد)، ٣.٠ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در چهارفصل منتهی به بهار ١٤٠٢ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٥٨.٨ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش‌ترین تورم سالانه با ١١٣.١ درصد مربوط به گروه فعالیت‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا و کم‌ترین تورم سالانه با ۲۰ درصد مربوط به گروه اطلاعات و ارتباطات است.
برای مشاهده اطلاعات تفصیلی به فایل پیوست مراجعه کنید.

کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari