مسئولین کشور تورم را در محصولات دارویی دنبال کنند.
بورس‌نیوز:
افزایش چشمگیر مقادیر فروش و افزایش محسوس نرخ‌های فروش اصلی‌ترین محصولات شرکت سبحان انکولوژی در شش‌ماهه نخست سال مالی ۱۴۰۲، اصلی‌ترین دلیل افزایش چشمگیر ۱۰۴ درصدی درآمد‌ها در مقایسه با مدت مشابه سال قبل می‌باشد.
در واقع تحقق سود ۵۴۸ میلیاردریالی و بیش از ۶۵ میلیاردریالی نسبت به کل سود سال گذشته شرکت از نکات قابل‌توجه صورت‌های مالی شش‌ماهه نخست است.
مسئولین کشور تورم را در محصولات دارویی دنبال کنند.
شرکت سبحان آنکولوژی در دوره ۶ماهه نخست سال مالی ۱۴۰۲ و بر اساس گزارش حسابرسی شده موفق به کسب سود خالص ۵۴۸ میلیاردریالی شده است که در مقایسه با سود خالص ۹۱ میلیاردریالی این شرکت در مدت مشابه سال مالی ۱۴۰۱ پوششی مناسب تلقی می‌گردد.
بر اساس صورت‌های مالی شش‌ماهه حسابرسی شده این شرکت بخش عمدة افزایش در حدود ۱۷۵۶ میلیاردریالی درآمد‌های این شرکت در شش‌ماهه نخست سال مالی ۱۴۰۲ به دلیل افزایش مقادیر فروش قرص و به‌ویژه ویال‌های داخلی در مقایسه با مدت مشابه سال مالی قبل است.
مسئولین کشور تورم را در محصولات دارویی دنبال کنند.
همان گونه که در جدول فوق نیز مشاهده می‌گردد محصول اصلی شرکت ویال است و فروش این محصول بخش عمده‌ای از درآمد‌های شرکت را تشکیل می‌دهد.
پایان مطلب

source

توسط ecokhabari