مشکلات راه‌های روستایی به‌دلیل تردد ماشین‌آلات معادن است!

کمبود اعتبارات برای بهسازی راه‌های روستایی روستاهای کشور بخش اعظم موادغذایی موردنیاز شهرها را تامین می‌کنند و در اقتصاد شهرها نیز تاثیرگذارند اما با این وجود، مسیرهای دسترسی روستاها به…